บทความ

DA-2725

การใช้งานปั๊มลม

ก่อนใช้งานปั๊มลมสิ่งสำคัญที่จะต้องไม่ลืมดูก็คือเรื่องของส่วนประกอบแต่ละส่วนว่ามีติดมากับปั๊มลมครบถ้วนหรือไม่ เพราะอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งหายไป ไม่เพียงแค่ปั๊มลมจ ...